جوک های شما عزیزان

دوستان عزیز شما در این بخش می توانید


جوک هایتان را برایم از طریق نظر ارسال 


کنید تا در اینجا قرار گیرد در ضمن نام خود 


شما کنار آن نوشته می شود .